2000-2010

Op weg naar de mainstream

Disclaimer

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen.

Een actieve eigenaar: de beginjaren

Alice Evans, Director en Co-Head van het Responsible Investment Team, gaat in op de opmars van verantwoord beleggen.

 

Onze eerste ESG-samenwerkingen

Klimaatverandering

  • Wij waren de enige vermogensbeheerder in de 13 leden tellende UK Corporate Leaders Group on Climate Change, die in 2005 bijeenkwam om te pleiten voor de ontwikkeling van nieuwe en langeretermijnregels om de klimaatverandering aan te pakken.
  • Wij waren een van de twee vermogensbeheerders in de werkgroep ClimateWise, die in 2007 de klimaatveranderingsprincipes voor de verzekeringssector heeft opgesteld.
  • In 2010 zijn wij als enige belegger lid geworden van de Climate Principles Group, een groep van zes financiële instellingen die zich via hun volledige aanbod van financiële producten en diensten inzetten voor het beheer van klimaatrisico’s en -kansen.

Gedrag als onderneming

  • Wij speelden een voortrekkersrol in het bestuur van het Extractives Industries Transparency Initiative,en vergaarden brede steun van beleggers hiervoor. Dit is een wereldwijde standaard voor deugdelijke governance van olie, gas en minerale grondstoffen.
  • We stonden aan het hoofd van de ontwikkeling van de richtlijnen voor anti-corruptiepraktijken die het International Corporate Governance Network in 2009 uitvaardigde en waren lid van Transparency International de stuurgroep over bedrijfsprincipes ter bestrijding van omkooppraktijken.

Zorgvuldig millieubeheer

  • Wij waren een van de zes beleggers die in 2008 hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van de Ecosystems Services Benchmark (een toolkit waarmee beleggers de impact op de biodiversiteit en de afhankelijkheid van ecosysteemdiensten binnen de voedings-, dranken- en tabaksector kunnen evalueren) in het kader van het Natural Value Initiative (NVI).
Growth

Mensenrechten

  • Wij waren een van de twee beleggers in de stakeholdersgroep die was gevormd om het Global Network Initiative ter bescherming en bevordering van de vrijheid van meningsuiting en de privacy in de ICT-sectorop te richten.

Lees meer in het paper

Quote line

“Deze beginselen zijn ontsproten uit het inzicht dat de financiële wereld weliswaar dewereldeconomie stimuleert, maar dat in de besluitvorming op het vlak van beleggingen en investeringen onvoldoende rekening wordt gehouden met milleu-, sociale en governanceaspecten. Of anders gezegd, met de basisprincipes van duurzame ontwikkeling.”

Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN, persbericht over de start van de UNPRI, 2006 BMO Global Asset Management

2007-8 Wereldwijde financiële crisis

In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis van 2007-2008 werd er gewezen naar banken en regelgevers, maar ook naar aandeelhouders. Waarom hebben beleggers niet meer gedaan om zwakke bestuursstructuren te verbeteren en het nemen van buitensporige risico’s te voorkomen? De crisis heeft veel beleggers ertoe aangezet hun kijk op zorgvuldig rentmeesterschap te herzien. Zij probeerden achteraf een sleutelrol te spelen door financiële instellingen ter verantwoording te roepen en aan te dringen op duurzame verbeteringen in governance en cultuur.

In de loop van 2007-2008 hebben wij met meer dan 20 financiële instellingen wereldwijd een grondige dialoog gevoerd om veranderingen in de cultuur en het gedrag van het management te stimuleren.Dit waren onder meer RBS, Barclays en HSBC. In de tussentijd hebben we tijdens het stemseizoen 2008 actief gebruik gemaakt van onze stemrechten op alle bankaandelen. Wij zijn vóór de stemming in dialoog gegaan met een groot aantal Britse, Europese en Amerikaanse banken die het sterkst betrokken waren bij de crisis om uit te leggen wat we verwachten en waar nodig slechte governancepraktijken aan te kaarten.We hebben ook alle moties bij de grote Amerikaanse banken gesteund om de aandeelhouders inspraak te geven in de beloning van het management.

Engagement tijdens de nasleep van een crisis

Kalina Lazarova, Analist in ons Responsible Investment Team, gaat in op de financiële crisis van 2007-2009 en de impact daarvan op ESG in de financiële sector.

 

Geschiedenis van engagement

Child pointing on cows grazing on the field

2010-2020:

Welke financiële, milieu- en sociale factoren leidden tot de snelle groei van verantwoord beleggen en het belang van engagement.

Landscape presenting polluted beach
2020-2030:

Hoe ziet de toekomst van engagement eruit?

Erkenntnisse aus unserem Engagement

Responsible Investment
Panorama of the city by night
6 min read
May 2020

ESG Viewpoint: Sustainable Banking in the ASEAN region

We recently sought to step up engagement efforts with the largest and most influential banks in the ASEAN region to encourage them to improve the integration of environmental and social issues into credit and other risk management systems. Discover our engagement expectations and key findings, outlooks and next steps.
Responsible Investment
Man working in a grocery shop holding a tablet
6 min read
Februari 2020

ESG Viewpoint: Leefbaar loon in de detailhandel

BMO Global Asset Management stimuleert bedrijven om hun werknemers een leefbaar loon te betalen.

Meer informatie over verantwoord beleggen