Liability Driven Investment​

Liability Driven Investment (LDI) is niet meer weg te denken uit de portefeuilles van pensioenfondsen. Het doel is om balansrisico’s te beheersen en de beleggingsportefeuille af te stemmen op de verplichtingen. BMO Global Asset Management biedt een breed palet LDI-oplossingen aan.

LDI bij BMO GAM

 

Breed aanbod transparante & kostenefficiënte LDI-oplossingen

Integraal beheer: Buy & Maintain-strategie voor lage kosten en flexibiliteit

ESG-integratie: in geldmarktstrategieën en engagement met tegenpartijen

Langjarige ervaring met dienstverlening aan Nederlandse pensioenfondsen

c. €160 miljard verplichtingen onder beheer, o.a. voor 60+ Euro klanten (per 30/09/2021)

Klaar voor nieuw pensioenstelsel

Brede internationale ervaring. Groot en flexibel fondsenplatform

Transparantie, lage kosten en innovatief maatwerk​

Met onze transparante en kostenefficiënte LDI-oplossingen kunnen pensioenfondsen de gewenste renteafdekking met een grote mate van precisie inrichten. Dit verhoogt de voorspelbaarheid van de nagestreefde uitkomsten.

Doel is de balansrisico’s te beheersen en de dekkingsgraad of solvabiliteit te verbeteren en te stabiliseren over een langere termijn. Ook lopen wij voorop bij het ontwikkelen van aandelen- en inflatiebeschermingsstrategieën.

LDI is al jarenlang een van de kerncompetenties van BMO GAM. Wij nemen graag alle operationele aspecten van het Dynamisch Balansbeheer voor onze rekening. Onze klanten kunnen zich dan volledig richten op de besluitvorming rondom de strategische invulling van het risicobudget

Onze oplossingen

 • Tien generieke LDI-fondsen met looptijden tussen de 5 en 50 jaar voor specifieke afdekking van verplichtingen naar wens via geclearde renteswaps.
 • ’Buy & Maintain’’ beleggingsstijl met kenmerken van passief én actief beheer. Oog voor rendement, lage kosten en een lage omzet. Flexibiliteit om in te spelen op veranderende marktcondities.
 • De fondsen zijn onderdeel van een stabiel en groot LDI-platform (>55 mrd euro beheerd vermogen) en ingericht volgens de Luxemburgse FCP-structuur. Beheervergoedingen zijn vrijgesteld van btw.
 • Voor pensioenfondsen die een discretionaire, flexibel in te richten matchingportefeuille voor ogen hebben en tegelijkertijd een voorkeur hebben voor een beleggingsfonds waarin alle operationele afwikkelingen al geregeld zijn.  

 • De basisportefeuille wordt in de regel gevormd door renteswaps en een onderpandportefeuille die bestaat uit staatsleningen en liquiditeiten. De karakteristieken van de afdekking, zoals de nauwkeurigheid, de mate van curverisico, de leverage binnen het LDI-maatwerkfonds en de gebruikte matchinginstrumenten, kunnen naar de wens van het pensioenfonds worden ingericht. 

 • Ingericht volgens de Luxemburgse FCP-structuur. Beheervergoedingen zijn vrijgesteld van btw.

 • Voor pensioenfondsen die een eigen custodian willen gebruiken en derivaten op eigen naam willen hebben staan. Dit biedt maximale flexibiliteit maar vergt ook een grotere inspanning vanuit governance oogpunt.

 • Karakteristieken van de afdekking worden naar wens van het pensioenfonds ingericht.

 • Binnen deze oplossing wordt gekozen voor payer swaps.

ESG-integratie

Ook in onze LDI-oplossingen integreren wij ESG-criteria. Vastrentende en LDI-specialisten werken hiervoor nauw samen met ons Responsible Investment team.

Pensioenakkoord

Renteafdekking blijft ook in het nieuwe pensioenstelsel van groot belang. Wij adviseren klanten over het eventueel voorsorteren op het nieuwe Pensioenakkoord en dragen zorg voor implementatie.

 • Fondsoplossingen krijgen in het nieuwe stelsel een meer prominente rol, om daarmee makkelijker de rente per leeftijdscohort te kunnen afdekken.
 • Op ons grote en flexibele fondsenplatform kunnen eenvoudig nieuwe fondsen worden opgezet. Bovendien hebben wij veel internationale ervaring met constructies die in het nieuwe pensioencontract meer naar voren zullen treden. Denk aan afdekken van reële verplichtingen of cashflow driven investments voor de oudere leeftijdscohorten.
 

Ons team

Breed en ervaren team van meer dan 25 specialisten:
 • LDI Client Portfolio Managers, waaronder 3 Nederlandse LDI-specialisten, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van LDI-portfolio’s.
 • LDI Structurers analyseren de verplichtingen van de klant en ontwerpen passende matchingportefeuilles en liability benchmarks.
 • LDI Derivative Portfolio Managers voeren het dagelijkse portefeuille- en risicobeheer van alle LDI-fondsen uit. Dit sub-team is gespecialiseerd in de executie van derivaten.

Het LDI-team wordt ondersteund door onder meer het trading team, specialisten in vastrentende waarden, risk-specialisten en ons legal team.

Met onze sterke, langjarige positie in Nederland en onze actieve klantbediening vanuit ons kantoor in Amsterdam zijn wij de ideale partner om pensioenfondsen te ondersteunen bij de invulling van uw balansportefeuille.

Actuele ontwikelingen

 

Awards

The asset managment awards

Risicowaarschuwing

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen als het gevolg van markt- of valutabewegingen en beleggers kunnen het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terugkrijgen. Veranderingen van rentestanden en inflatieverwachtingen kunnen gevolgen hebben voor de waarde van uw beleggingen.

Inzichten

Fiduciary
Office worker sitting on a desk using a calculate to complete a form - holidng a pen
3 min read
April 2022

Marktvisie: Wie administreert het pensioenvermogen in het nieuwe pensioenstelsel?

In deze notitie geven wij een schets van de rolverdeling tussen pensioen-en vermogensbeheeradministratie op hoofdlijnen en laten we zien hoe de informatiestromen kunnen gaan lopen voor wat betreft het administreren van pensioenvermogens van deelnemers.
LDI
Economy and markets arrows going up and down
2 min read
April 2022

Marktvisie: Dekkingsgraad- bescherming gedurende transitie

In deze marktvisie lichten wij toe hoe dekkingsgraadbescherming met niet-lineaire derivaten kan worden ingezet gedurende de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel.
Fiduciary
Investment analysts looking at financial data surrounded by computer screens -
8 min read
April 2022

Wijst Amerikaanse rentecurve op naderende recessie? “This time it’s different”

Op 1 april 2022 werd de curve in de VS invers. Dit roept de vraag op of een recessie aanstaande is.. Maar: “this time is it’s different”.
Fiduciary
A girl in a floral dress runs joyfully through an oat field
3 min read
Januari 2022

Marktvisie: SSA’s: een meerwaarde voor uw portefeuille?

Welke karakteristieken bezitten SSA’s en hoe voegen ze waarde toe aan de matchingportefeuilles van institutionele beleggers?
Fiduciary
Wind turbines in sunset
December 2021

Marktvisie EU-Klimaatbenchmarks: Climate Transition Benchmarks en Paris-Aligned Benchmarks

De EU Climate Transition Benchmarks en EU Paris Aligned Benchmarks en de daaraan gekoppelde producten bieden één van de beschikbare routes om invulling te geven aan klimaatambities.
Fiduciary
Investment analyst looking at data charts on different computer screens

Marktvisie Inflatie – Inflatierisico en de implicaties voor het beleggingsbeleid

View more