Wettelijk

Onze Algemene Voorwaarden

Lees deze sectie zorgvuldig door aangezien deze de algemene voorwaarden bevat voor het gebruik van onze website (“Website van BMO Global Asset Management”, “BMO-website” of “Website”). Door gebruik te maken van enig deel van de Website, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. We herzien regelmatig onze algemene voorwaarden om ervoor te zorgen dat ze relevant en actueel blijven, en we kunnen ze dus op elk moment wijzigen. U kunt de laatste versie altijd op onze Website vinden.

Deze website wordt geëxploiteerd door BMO Global Asset Management. In het Verenigd Koninkrijk is BMO Global Asset Management een handelsnaam van BMO Asset Management Limited, erkend en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (Referentienr. 119230). In de Europese Unie is dit document uitgegeven door BMO Asset Management Netherlands B.V., gereguleerd door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). In Zwitserland wordt dit document uitgegeven door BMO Global Asset Management (Swiss) GmbH, erkend en gereguleerd door FINMA.

Uw privacy is belangrijk voor BMO Global Asset Management (“BMO”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”).

Lees ons beleid inzake privacy en cookies, dat u hier kunt vinden, om beter te begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken.

De informatie op deze Website is niet bedoeld als contract en constitueert ook geen contract of andere wettelijke rechten of verplichtingen tussen ons, of tussen u en een ander lid van BMO.

Zorg er voordat u verdergaat voor dat u zich op het juiste gedeelte van deze Website bevindt dat relevant is voor uw woonland en/of beleggersstatus. Omdat de producten en diensten die worden vermeld op deze Website onderhevig zijn aan lokale wettelijke en/of reglementaire voorschriften in toepasselijke landen en mogelijk niet beschikbaar zijn in alle landen, dient u geen delen te bezoeken of inhoud te bekijken die niet bestemd zijn voor uw woonland en/of beleggersstatus.

Beschikbaarheid van beleggingsproducten en -diensten

De producten en diensten die worden beschreven op deze Website zijn alleen in bepaalde landen geregistreerd voor verkoop. Vergewis u ervan, voordat u overweegt om in producten te investeren of diensten af te nemen die beschreven worden op deze Website, dat ze beschikbaar zijn in uw woonland en dat u in aanmerking komt om in een dergelijk product te investeren of om een dergelijke dienst af te nemen. Houd er rekening mee dat geen van de beleggingsproducten die worden beschreven op deze Website geregistreerd staan onder de United States Securities Act van 1933 en dat deze dus ook niet worden aangeboden of te koop zijn in de Verenigde Staten of voor inwoners van de Verenigde Staten. Deze beleggingsproducten worden ook niet aangeboden of beschikbaar gemaakt voor verkoop aan mensen in landen waarin dit in strijd is met de lokale wet- of regelgeving.

U dient niets op deze Website te interpreteren als een verkoopaanbod of uitnodiging om producten te kopen in het geval dat dit illegaal is. U dient ook geen informatie te gebruiken van, noch producten of diensten te promoten die worden beschreven op, deze Website in landen en/of aan beleggers in het geval dat dit verboden is door de lokale wet- of regelgeving.

Beleggingsrisico's
Onthoud dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten. De waarde en eventuele inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen en kunnen worden beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen. Het is dus mogelijk dat u het bedrag dat u heeft geïnvesteerd in een beleggingsproduct niet volledig terugkrijgt.

U dient alleen te investeren in een beleggingsproduct dat op deze Website wordt beschreven op basis van de documenten met betrekking tot het specifieke beleggingsproduct (met inbegrip van elk document met essentiële informatie (KID), elk document met essentiële beleggersinformatie (KIID) of elke verklaring omtrent kosten en vergoedingen), die we niet later dan op het moment van beleggen aan u verstrekken of beschikbaar maken.

Fiscale gevolgen

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunnen de op deze Website beschreven beleggingsproducten en -diensten fiscale gevolgen voor u hebben. Als u enige twijfels heeft over deze gevolgen, raadpleeg dan een gespecialiseerde belastingadviseur voordat u investeert.

Auteursrecht en handelsmerk

Deze Website wordt beschermd door het auteursrecht. Het gebruik, de publicatie of herdistributie van handelsmerken en logo’s of informatie op deze Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMO is strikt verboden.

® BMO Global Asset Management, F&C, F&C Monogram, Thames River and Thames River Capital are registered trademarks of BMO Asset Management Limited.

Afwijzingen van aansprakelijkheid

We doen al het mogelijke om de beschikbaarheid van deze Website te behouden. We kunnen dit echter niet garanderen. Deze Website en de informatie erop kan ook van tijd tot tijd veranderen.

We betrachten zorg bij het samenstellen en onderhouden van de informatie op deze Website. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd nauwkeurig, betrouwbaar, actueel of volledig is, met name wanneer we informatie van derden ontvangen. BMO is niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van de informatie op deze Website.

We dragen ook zorg voor de beveiliging van de Website en alle persoonlijke informatie die door middel van de Website aan ons wordt verstrekt. Vanwege de aard van het internet kunnen we de veiligheid van deze Website echter niet garanderen. Bekijk het deel over ons privacybeleid voor meer informatie.

BMO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die gekoppeld zijn aan de Website, of producten of diensten die worden aangeboden via deze externe websites. Als u deze externe websites gebruikt, doet u dat op eigen risico.

Externe inhoudleveranciers

Deze website kan gegevens van FTSE, Morningstar en S&P bevatten.

“Bron: FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is een handelsmerk van de bedrijven van de London Stock Exchange Group en wordt onder licentie gebruikt door FTSE International Limited. Alle rechten in de FTSE-indices en/of FTSE-ratings liggen bij FTSE en/of zijn licentiegevers. Noch FTSE noch zijn licentiegevers aanvaarden enige aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de FTSE-indices en/of FTSE-ratings of onderliggende gegevens. Herdistributie van FTSE-gegevens is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FTSE.”

“©2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen hierin (1) bevatten de eigendomsinformatie van Morningstar, (2) mogen niet worden gekopieerd of geherdistribueerd, (3) vormen geen beleggingsadvies, (4) worden uitsluitend verstrekt voor informatiedoeleinden, (5) worden niet gegarandeerd volledig, nauwkeurig of actueel te zijn en (6) kunnen worden onttrokken aan fondsgegevens die op verschillende datums zijn gepubliceerd. Morningstar is niet verantwoordelijk voor beleggingsbeslissingen, schade of andere verliezen die voortvloeien uit de informatie of het gebruik ervan. Controleer alle informatie voor gebruik en neem alleen beleggingsbeslissingen op advies van een professioneel financieel adviseur. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekom st. De waarde en inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen.”

“Copyright © 2017, S&P Capital IQ (en zijn gelieerde ondernemingen, voor zover van toepassing). Dit kan informatie bevatten die van derden is verkregen, met inbegrip van ratings van ratingbureaus zoals Standard & Poor’s. Reproductie en distributie van inhoud van derden in welke vorm dan ook is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende derde partij. Externe inhoudleveranciers geven geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of beschikbaarheid van informatie, met inbegrip van ratings, en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen (uit nalatigheid of anderszins), ongeacht de oorzaak, of voor de resultaten die worden verkregen door gebruik van dergelijke inhoud.”

“Bron: MSCI. De gegevens van MSCI zijn afkomstig van een aangepaste index die door MSCI wordt berekend voor en in opdracht van BMO Asset Management Limited. De gegevens van MSCI zijn alleen bestemd voor intern gebruik en mogen niet worden geherdistribueerd of gebruikt in verband met het creëren of aanbieden van effecten, financiële producten of indices. Noch MSCI, noch enige andere derde partij die betrokken is bij het samenstellen of creëren van de gegevens van MSCI (de “MSCI-partijen”), geeft expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot deze gegevens (of de resultaten die kunnen worden verkregen door ze te gebruiken). De MSCI-partijen nemen hierbij uitdrukkelijk afstand van alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot deze gegevens. Zonder beperking van het voorgaande zullen de MSCI-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (inclusief winstderving), zelfs indien zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.”

en/of

“Bron: MSCI. Informatie van MSCI mag alleen worden gebruikt voor uw interne gebruik, mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd of geherdistribueerd en mag niet worden gebruikt als basis voor een component van financiële instrumenten, producten of indices. De informatie van MSCI is niet bedoeld als beleggingsadvies of een aanbeveling om een beleggingsbeslissing te nemen (of niet te nemen) en men mag zich voor die doeleinden niet baseren op deze informatie. Historische gegevens en analyses moeten niet worden opgevat als een indicatie of garantie voor analyses of voorspellingen over de toekomst. De informatie van MSCI wordt “als zodanig” geleverd en de gebruiker van deze informatie draagt het volledige risico van het eventuele gebruik van deze informatie. MSCI, ieder van zijn gelieerde partijen en iedere andere persoon die betrokken is bij het samenstellen, berekenen of creëren van informatie van MSCI (gezamenlijk de “MSCI-partijen”) nemen uitdrukkelijk afstand van alle garanties (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot deze informatie. Zonder beperking van het voorgaande zullen de MSCI-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele directe, indirecte, bijzondere, incidentele, punitieve, gevolg- (inclusief, zonder beperking, winstderving) of andersoortige schade. (www.msci.com)”.

“Bron: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® is een handelsmerk en servicemerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde partijen (gezamenlijk “Bloomberg”). BARCLAYS® is een handelsmerk en servicemerk van Barclays Bank Plc (samen met zijn gelieerde partijen, “Barclays”), en wordt gebruikt onder licentie. Bloomberg of zijn licentiegevers, inclusief Barclays, bezitten alle eigendomsrechten in de Bloomberg Barclays Indices. Noch Bloomberg noch Barclays geeft zijn goedkeuring of onderschrijving voor dit materiaal, noch garandeert deze de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie hierin, noch geeft deze garanties, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot de hieruit te verkrijgen resultaten, en voor zover toegestaan door de wet is geen van beide partijen aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies dat of schade die eruit voortvloeit.”

Communicatie per e-mail

E-mail is geen veilig communicatiemiddel. We kunnen niet garanderen dat we de e-mails die u via het internet naar ons verstuurt altijd zullen ontvangen, noch kunnen we de privacy en/of veiligheid van e-mails garanderen, met inbegrip van e-mails met vertrouwelijke informatie of instructies aan een lid van BMO.

Alle bezoeken aan en inhoud en gebruik van de Website, evenals deze Algemene Voorwaarden, zijn onderhevig aan en worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Indien een geschil ontstaat door uw gebruik van de Website of van de informatie erop, stemt u ermee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid zullen hebben voor het oplossen van een dergelijk geschil

Informatie over rechtspersonen

BMO Asset Management Limited, BMO Asset Management Netherlands B.V. en BMO Global Asset Management (Swiss) GmbH zijn lid van de BMO Financial Group.  De uiteindelijke moedermaatschappij van BMO Asset Management Limited en BMO Asset Management Netherlands B.V. is de Bank of Montreal. BMO Global Asset Management is een handelsnaam voor de asset management-tak van de BMO Financial Group en bestaat uit verschillende gelieerde bedrijven die worden gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten, te weten:

VK
Company Name
Company No.
Registered Office*
FCA Number
BMO Asset Management Limited**
00517895
Ex House
119230
BMO Fund Management Limited
02170242
Ex House
121940
BMO Managers Limited
02219464
Ex House
n/a
BMO Asset Managers Limited
2550699
Ex House
n/a
BMO Investment Business Limited
SC151198
Quartermile 4
177896
BMO REP Asset Management plc
1133893
Seymour
119283
Thames River Capital LLP**
OC310934
Ex House
426349
BMO AM Multi-Manager LLP
OC328350
Ex House
469485

*’Ex House’ denotes Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY.
‘Seymour’ denotes Seymour’ denotes 7 Seymour Street, London W1H 7JW.
‘Quartermile 4’ denotes 6th Floor, Quartermile 4, 7a Nightingale Way, Edinburgh EH3 9EG.

**BMO Asset Management Limited (CRD number 111598)  also registered as investment advisers in the US by the SEC.

Frankrijk

BMO Asset Management Netherlands B.V., French Branch
Registered Address: 7 Place Vendôme 75001 Paris.
Registration Number: 822 248 928 RCS
Regulatory Status: Registered in Paris (succursale d’une société à responsabilité limitée établie au Royaume-Uni).

Duitsland

BMO Asset Management Netherlands B.V. Niederlassung Deutschland
Registered Address: 113 Oeder Weg, 60318 Frankfurt am Main; and Oberanger 36, 80331 München, Germany.
Registration Number: The commercial register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 55504

Italië

BMO Asset Management Netherlands B.V., succursale italiana in Via Santa Maria Valle
Registered Address: Regus Milano Carrobbio, Via Santa Maria Valle, 3, 20123 Milano
Registration Number: Codice fiscale, Partita IVA e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Milano No. 97723300154 – REA No. MI-2070936 – iscritta al No. 133 dell’albo delle Imprese di investimento con succursale tenuto dalla CONSOB.

Nederland

BMO Asset Management Niederlassung Deutschland
Registered Address: 113 Oeder Weg, 60318 Frankfurt am Main; and Oberanger 36, 80331 München, Germany.
Registration Number: The commercial register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 55504

Portugal

BMO Portugal, Gestão de Patrimónios, S.A.
Registered Address: Rua de Campolide 372 – 1.º Esq., 1070-040 Lisboa, Portugal.
Registered Number: Registered in Lisbon under company no: 502 820 225.
Regulatory Status: Regulated by the Banco de Portugal and by the Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”).

Spanje

BMO Asset Management Limited, Sucursal en España, con Código de Identificación Fiscal
W8265867E, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 34.275, Libro 0, Folio 213, Sección 8, Hoja M-616612, primera inscripción, con domicilio en Paseo de la Castellana, 95,
Planta 15, 28046, Madrid (Madrid) – España, e inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con número de registro oficial 88. BMO Asset Management Limited es una
sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Inglaterra y Gales con el número 517895 y domicilio social en Exchange House, Primrose Street – EC2A 2NY Londres (Reino Unido) e
inscrita en la Financial Conduct Authority como empresa de servicios de inversión con número de registro oficial 119230 y en la CNMV como empresa de servicios de inversión
actuando en España en libre prestación de servicios con número de registro oficial 277.

BMO Investments (Lux) I Fund –> CNMV register number 668
BMO Investments (Ireland) Plc –> CNMV register number 1565
BMO Investments II (Ireland) Plc –> CNMV register number 1470
BMO Investments III (Ireland) Plc –> CNMV register number 832
BMO UCITS ETF –> CNMV register number 1436

Zweden

BMO Asset Management Stockholm Filial
Geregistreerd adres: Krejaren 2, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm.
Registratienummer: Geregistreerd in Stockholm met organisatienummer 516409-7569
BMO Global Asset Management Stockholm is de secundaire naam (Zw. birfirma) van BMO Asset Management Stockholm Filial.

Zwitserland

BMO Global Asset Management (Swiss) GmbH
Registered Address: Claridenstrasse 40, 8002 Zurich, Switzerland.
Registered Number: Authorized and regulated by FINMA and registered in Zurich (Company No: CHE-340.963.099).
Additional Office Address: Geneva Rue Rhone SARL, Rue du Rhone, 14, CH-1204 Geneva.