Global Equities

BMO Responsible Global Equity Fund - May Update

Jamie Jenkins offers insights into the performance of BMO’s Responsible Global Equity Fund in May
June 2019

Juan Salazar

Vice President, Analyst, Responsible Investment

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Share
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en eventueel daaruit verkregen inkomsten kan zowel dalen als stijgen als gevolg van markt- of valutabewegingen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijke belegde bedrag niet terugkrijgen.

Dit artikel van BMO Global Asset Management is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten, of specifieke ondernemingen die in dit document genoemd kunnen worden.

Onder invloed van de publieke opinie en de mogelijkheden om een beroep te doen op buitenlands kapitaal, wordt er in heel Azië voortgang geboekt op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur (ESG). Zoveel is wel duidelijk geworden bij de jaarlijkse ACGA-conferentie 2018 in Beijing. Als wij deskundig door de veranderingen laveren, kunnen wij beter ESG-onderzoek doen en onze engagementactiviteiten nog effectiever uitvoeren.

Achtergrond

We attended the ACGA’s 18th annual conference in Beijing, the largest one to date with more than 300 delegates Wij hebben in Beijing de 18e editie van de jaarlijkse conferentie van de Asian Corporate Governance Association (ACGA) bijgewoond. Meer dan 300 mensen namen deel aan deze conferentie, de grootste tot nu toe. De meerderheid van de aanwezigen kwam uit Azië en met name uit Groot-China. Dat is veelzeggend: beleggers en bedrijven in de regio besteden steeds meer aandacht aan zaken op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG). Verrassend is dat niet, want zowel de publieke als de private sector staat onder toenemende druk om iets te doen met de consequenties van extreme weersomstandigheden, de verontreinigingsproblematiek en demografische veranderingen.

In weerwil van tegenslagen, zoals de invoering van twee soorten aandelencategorieën in Hongkong en Singapore, onderkent men ook in Azië steeds meer dat een betere corporate governance buitenlandse investeringen kan helpen aantrekken en kapitaalmarkten toegankelijk kan maken.

Inhaalslag China

De focus lag dit keer op China, met sessies over onder andere ontwikkelingen in accountancy en audit, over technologische vernieuwingen en over hervormingen in de overheidssector en van de corporate governance.

In vergelijking met andere markten in Azië vordert China maar langzaam met het doorvoeren van aan ESG-gerelateerde hervormingen. De herziening van de Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen eerder in 2018, laat echter zien dat het tempo van de veranderingen wordt opgevoerd. In de herziene code wordt meer de nadruk gelegd op ESG-informatie, op het ‘rentmeesterschap’ van beleggers en op verantwoording door bestuurders. De staatstoezichthouder, de China Securities Regulatory Commission (CSRC), heeft bovendien nieuwe regels ingevoerd: in 2020 moeten alle beursgenoteerde ondernemingen en emittenten van obligaties informatie verschaffen over de ESG-risico’s die met de bedrijfsactiviteiten gemoeid zijn.

Voor beleggers is het zaak goed zicht te krijgen op deze veranderingen en hoe daarmee om te gaan. Corporate governance in China is immers een uniek samenspel van lokale en internationale standaarden. Dat er volgens de code in elk bedrijf een partijcomité moet zijn, is hiervan een opvallend voorbeeld. De aanwezigheid van afdelingen van de Communistische Partij is al jaren een gegeven bij het zakendoen in China. De partij is in bijna 70 procent van de particuliere bedrijven vertegenwoordigd. Die afdelingen werden door topmanagers veelal afgedaan als symbolisch en niet iets om je zorgen over te maken. Dat de partij nu formeel in iedere onderneming in de vorm van een partijcomité aanwezig moet zijn, doet de vraag rijzen of de partij niet ook een rol gaat spelen in de operationele besluitvorming. Dat kan leiden tot besluiten die om politieke- en niet om bedrijfsredenen worden genomen. Voor de belegger is het dus belangrijk om meer duidelijkheid te krijgen over de samenstelling, het mandaat en de rol van de partijcomités.

Staatsbedrijven

De handelsspanningen met de Verenigde Staten zijn waarschijnlijk de reden dat de Chinese overheid harder inzet op de verbetering van het concurrentievermogen van de stroperige staatssector. De hervorming van staatsbedrijven staat onmiskenbaar hoger op de beleidsagenda en de staat probeert geboekte vooruitgang verder te benutten. In uiteenlopende sectoren hebben staatsbedrijven de resultaten weten te verbeteren door overcapaciteit te verminderen, de balans met behulp van schuldreductie te optimaliseren en door aandelenbonusregelingen voor het topmanagement te introduceren. Het uiteindelijke succes van het hervormingsproces zal in onze optiek deels worden bepaald door de invoering en toepassing van een krachtige corporate governance, vooral op het vlak van bestuurseffectiviteit, transparantie en bescherming van de aandeelhouders.

 
Dringt ESG eindelijk door in Azië?

Het zal nog de nodige tijd in beslag nemen voordat beleidsmakers de economische groei in de economieën van Azië loskoppelen van het verbruik van hulpmiddelen, of maatregelen treffen die de minderheidsaandeelhouders moeten beschermen. Marktpartijen in de financiële sector kunnen en moeten deze transitie versnellen door de kapitaalmarkten duurzamer te maken.

We zijn uit de conferentie gekomen met het gevoel dat we deze rol in de toekomst nog beter zullen kunnen vervullen, door middel van ons ESG-onderzoek en door onze actieve engagementactiviteiten met ondernemingen in Azië.

Ons optimisme heeft twee redenen:

Ten eerste blijven toezichthouders en beurzen in de hele regio steeds sterkere ESG-rapportagestandaarden en -richtlijnen ontwikkelen en doorvoeren. Ten tweede zien we bij lokale beleggers steeds meer bereidheid om zich te scharen achter de roep van buitenlandse beleggers om betere ESG-werkwijzen, onder andere via samenwerkingsverbanden van minderheidsaandeelhouders.

Deze twee factoren, in combinatie met de noodzaak om ook voor millennials en de jongere generaties relevant te blijven, zorgen voor een kentering in de manier waarop Aziatische bedrijven naar ESG kijken. Wil dit proces sneller kunnen verlopen, moet er nog een aantal zaken worden verbeterd:

Effectief bestuur:

Er is nog onvoldoende erkenning dat een bestuur met sterke vaardigheden een noodzakelijke voorwaarde vormt voor het welslagen van een onderneming op de lange termijn. De meeste niet-uitvoerende bestuurders in Azië zijn advocaten, accountants of wetenschappers. Die missen vaak de relevante expertise, spreken het management niet constructief aan, of hebben weinig affiniteit met zaken als corporate governance of duurzaamheid. Vaak ook hebben beleggers geen toegang tot de bestuurders.

Compliance-gerichte aanpak

Bedrijven zien corporate governance en duurzaamheidsbeheer nog altijd als iets wat ze moeten naleven in plaats van als strategische noodzaak. Dat betekent in de praktijk dat men zich amper het hoofd breekt over effectief bestuur, dat de duurzaamheidspraktijken niet door materialiteit worden bepaald en dat maar moeilijk een antwoord komt op de vraag hoe de bedrijfsactiviteiten zich moeten ontwikkelen in het licht van langetermijn ESG-trends.

Vervolgstappen

Goed inzicht in de lokale context heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de reikwijdte van onze ‘active ownership’ activiteiten in Azië. We houden de ontwikkelingen op het gebied van ESG-beheer en rapportagepraktijken nauwlettend in de gaten en evalueren voortdurend de mogelijke gevolgen daarvan voor ons engagement.

Ons vermogen om positieve veranderingen te stimuleren hangt grotendeels samen met de vertrouwensrelatie die wij kunnen opbouwen met de mensen die de bedrijven in de portefeuille van onze klanten runnen. Daar zullen we eerder in slagen als we een gesprek kunnen aangaan met kennis van de geschiedenis, van de cultuur en van de omstandigheden waarin de ondernemingen in de regio zijn ontstaan en gegroeid.

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en eventueel daaruit verkregen inkomsten kan zowel dalen als stijgen als gevolg van markt- of valutabewegingen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijke belegde bedrag niet terugkrijgen.

Dit artikel van BMO Global Asset Management is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten, of specifieke ondernemingen die in dit document genoemd kunnen worden.

Related Capability

Responsible Investment