NL-NL Institutioneel

De S in ESG hoeft voor beleggers geen black box te zijn

Duurzaam in perspectief
Juni 2022

De S in ESG hoeft voor beleggers geen black box te zijn

Na een jaar van extreme weersomstandigheden en de COP26 is het niet vreemd dat klimaatverandering en energietransitie de volle aandacht hebben van beleggers. De inval van Rusland in Oekraïne met radicaal veranderde geopolitieke verhoudingen als gevolg, torenhoge energieprijzen en steeds meer schaarste van grondstoffen hebben misschien een nog scherper vergrootglas gelegd op het vraagstuk van energie en klimaat. Toch mag de S in ESG ondertussen niet aan de aandacht ontsnappen.
De zorg voor veilige arbeidsomstandigheden en het borgen van mensenrechten in de keten horen bij de verantwoordelijkheid van een bedrijf. Zeker als deze keten teruggaat naar productielanden waar het respecteren van mensenrechten* geen vanzelfsprekendheid is. De druk op bedrijven om transparant te rapporteren over waar producten vandaan komen, hoe deze zijn geproduceerd en hoe men met sociaal kapitaal omgaat wordt steeds groter. Geen makkelijke opgave omdat dit lastig te meten is. Het is daarom hoog tijd voor een wereldwijde standaard.
Menselijk kapitaal is het kloppend hart van een gezond bedrijf. Zonder arbeidskracht en zorg voor goede arbeidsomstandigheden geen bloeiende bedrijven en geen duurzame langetermijnwinsten. Dat werd tijdens de twee pandemiejaren nog eens duidelijk. En dat is precies de reden waarom steeds meer beleggers, met name pensioenfondsen, willen weten hoe ondernemingen omgaan met hun menselijk kapitaal en de zorg voor mensen. In tijden van snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, grote sociale en economische ongelijkheid en een toenemend wantrouwen ten opzichte van het bedrijfsleven, klinkt de roep om meer transparantie op dit gebied dan ook steeds luider en dwingender.
Het is wel complex. Waar de kennis over bijvoorbeeld CO2-intensiteit van bedrijven en het klimaatrisico dat ze lopen aan de hand van data al redelijk helder in kaart gebracht kan worden, staat datagedreven transparantie voor zaken als loongongelijkheid, veiligheid op het werk, diversiteit en het recht op vereniging nog in de kinderschoenen.
Gelukkig vinden steeds meer financiële instellingen en bedrijven dat dit moet veranderen. Beleggers willen beter weten hoe bedrijven in hun toeleveringsketens omgaan met arbeid. Er zijn diverse noemenswaardige initiatieven van beleggers gericht op ‘social’. Ik licht er graag 2 uit.

Een geroemde samenwerking van 18 beleggers met € 4,3 biljoen AUM is het Platform Living Wage Financials. Dit platform is gericht op het betalen van een leefbaar loon. De beleggers die onderdeel zijn van dit platform gebruiken het instrument ‘engagement’ om bedrijven in hun beleggingsportefeuille aan te sporen in hun productieketen een leefbaar loon, waar een gezin van kan rondkomen te betalen. Dat is de sleutel tot het tegengaan van armoede en het voorkomen van kinderarbeid.

Een ander relevant en wat breder initiatief is het Workforce Disclosure Initiative. Hierin beloven inmiddels 68 financiële instellingen met samen $10 biljoen AUM om de S in ESG bovenaan hun agenda’s te plaatsen. Zaken als: hoe gaan bedrijven om met hun personeel, met diversiteit, gelijkheid, het tegengaan van discriminatie en mensenrechten. Via een jaarlijkse enquête en eigen engagementprogramma’s wordt in kaart gebracht hoe bedrijven presteren en op welke punten verbetering vereist is. In 2021 namen 173 wereldwijde ondernemingen deel aan het initiatief. Dit is een stijging van 23% ten opzichte van 2020.

Een van de sectoren waar arbeidsomstandigheden en arbeidsrecht verbeterd dienen te worden is de retail sector. Een aantal bedrijven blijft hier in achter. Maar we zien ook dat bedrijven stappen zetten. Het bedrijft dat binnen de WDI vorig jaar het beste presteerde was supermarktketen Sainsbury’s. Deze retailer is het transparantst over de sociale aspecten van hun toeleveranciersketen. Op hun website staat aangegeven bij welke leveranciers zij inkopen, hun inkoopbeleid stelt duidelijk dat mensenrechten moeten worden nageleefd en er is een proactief beleid om moderne slavernij buiten de deur te houden. Een voorbeeld dat andere retailers en leveranciers zouden kunnen volgen.
Het betalen van een leefbaar loon, transparantie over de keten van toeleveranciers en de arbeidsomstandigheden aldaar zijn noodzakelijk. Deze maatregelen dragen bij aan het welzijn van mensen die werken bij beursgenoteerde ondernemingen. Maar dragen ook bij aan zekerheid en continuïteit in de keten, efficiënte bedrijfsvoering en daarmee aan de stabiliteit van een onderneming. Voor beleggers is dit relevant om mee te wegen in beleggingsanalyses. Maar dat vraagt ook meer openheid van bedrijven. Beleggers hebben behoefte aan informatie en data. Niet alleen over E, maar ook over S. Het is de verantwoordelijkheid van de financiële sector om nadrukkelijk te kijken naar de sociale aspecten van beleggingen. Als bedrijven beter rapporteren, kunnen beleggers een adequater beeld vormen van de sociale prestaties van bedrijven, hun beleggingsoverwegingen hierop baseren en tegelijk bedrijven die onder de maat presteren aanspreken. Zo kunnen we verschil maken. Openheid, samenwerking tussen beleggers en met bedrijven en de ontwikkeling van uniformiteit in de dataverzameling kunnen deze ontwikkeling een impuls geven. En dat is van belang om als belegger bij te kunnen dragen aan veilige arbeidsomstandigheden en inclusie.
*Zoals vastgelegd in de OECD Guidelines en de UNGPs

Belangrijke informatie

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of -diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Karlijn Van Lierop headshot 300x300

Get to know the author

Dit artikel is het eerste van een reeks artikelen waarin wij ingaan op actuele thema’s op het gebied van duurzaam beleggen.

Related Articles

Responsible Investment
Woman presenting to an audience
3 min read
June 2022

ESG knowledge shared: June 2022

Keep up to date with responsible investing in our monthly roundup of highlights – interesting events, articles we’re reading, podcasts and more.
Responsible Investment
Florist
2 min read
May 2022

Living wage in the retail sector

Our three-year engagement project on living wages comes to an end. We look at progress made and highlight what more needs to be done both within retailers and in their supply chains.
Responsible Investment
People hiking in the mountains
3 min read
April 2022

Principles for carbon offsetting

Many net zero commitments made by companies either implicitly or explicitly rely on carbon ‘offsetting’. We outline our principles on when companies should use carbon offsets and explore our engagement with businesses, especially in high impact sectors.