Responsible Investment

ESG Viewpoint - Moderne Slavernij

Over Slavernij in de beleggingsportefeuille…en wat ertegen te doen
November 2018
Share
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en eventueel daaruit verkregen inkomsten kan zowel dalen als stijgen als gevolg van markt- of valutabewegingen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijke belegde bedrag niet terugkrijgen.

Dit artikel van BMO Global Asset Management is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten, of specifieke ondernemingen die in dit document genoemd kunnen worden.

Slavernij in de beleggingsportefeuille…en wat je ertegen kunt doen

Aan slavernij is in de 19de eeuw geen einde gekomen. In plaats daarvan heeft slavernij een subtielere, onzichtbare vorm aangenomen: lastig op het spoor te komen, maar wijdverbreid in veel sectoren. En aanwezig in zowel ontwikkelde als in opkomende landen.

Vormen van moderne slavernij zijn onder andere dwangarbeid, schuldhorigheid (werken om een schuld af te lossen), kinderarbeid en mensenhandel. Het vormt een risico voor bedrijven in allerlei landen en sectoren, zowel in de bedrijfsactiviteiten als in de totale keten.

Volgens de International Labour Organisation (ILO) waren in 2016 naar schatting 40,3 miljoen mensen het slachtoffer van moderne slavernij.1 De Britse Modern Slavery Act van 2015 wil daar iets aan doen. Ondernemingen werkzaam in het Verenigd Koninkrijk met een jaaromzet van meer dan £ 36 miljoen moeten elk jaar een verklaring over slavernij en mensenhandel publiceren, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de onderneming doet om ervoor te zorgen dat er nergens in de bedrijfsvoering of -keten moderne slavernij voorkomt. Deze Britse wet is niet de eerste op dit gebied. De Californische Transparency in Supply Chains Act (TISCA 2010) was een van de eerste pogingen om moderne slavernij in de keten tegen te gaan. In Australië is net een nieuwe wet ingevoerd en ook in andere landen (onder andere Canada) wordt de druk opgevoerd om vergelijkbare maatregelen te treffen.

Als langetermijnbelegger stimuleren wij bedrijven, vooral die in risicosectoren, om de risico’s van moderne slavernij in kaart te brengen en te beheersen. Maatregelen kunnen reputatie- of regelgevingsrisicos beperken, die de winst en uiteindelijk ook onze investering nadelig kunnen beïnvloeden. Bovendien ondersteunt een onderneming met het aanpakken van moderne slavernij direct de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, met name doel 8.7. Daarin wordt opgeroepen tot het nemen van ‘onmiddellijke en effectieve maatregelen’ om de diverse vormen van dwangarbeid en moderne slavernij uit te roeien.2

Belangrijke risico’s

De waarde van beleggingen en eventueel daaruit verkregen inkomsten kan zowel dalen als stijgen als gevolg van markt- of valutabewegingen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijke belegde bedrag niet terugkrijgen.

Dit artikel van BMO Global Asset Management is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten, of specifieke ondernemingen die in dit document genoemd kunnen worden.

 

1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf

2 SDG 8 Waardig werk en economische groei, Doel 8.7: Het nemen van onmiddellijke en effectieve maatregelen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod op en de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veilig te stellen, met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde te maken aan (alle vormen van) kinderarbeid.

Engagement – Actie

In onze engagementinspanningen met betrekking tot moderne slavernij hebben we ons in 2018 gericht op Britse bedrijven en op internationale ondernemingen met Britse activiteiten in risicosectoren. Dit zijn onder meer de voedselindustrie, de bouw, textiel, de detailhandel en de horeca. Ondernemingen moeten in het kader van de Britse wetgeving een verklaring over moderne slavernij publiceren, waardoor wij informatie van onschatbare waarde krijgen over de werkwijzen van bedrijven.

We hebben ondernemingen gevraagd om de volgende belangrijke elementen in het moderne slavernij-beleid op te nemen:

  • Signaleren van risicogebieden voor moderne slavernij en daarbij kijken naar de bedrijfsactiviteiten, de -keten en de zakenpartners. Uitvoeren van actieplannen voor risicobeheersing
  • Evalueren van de effectiviteit van deze plannen
  • Trainen van HR-teams en alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van diensten of producten
  • Samenwerken met leveranciers om het risico van moderne slavernij in de keten te verkleinen
  • Werknemers in de keten en bij zakenpartners informeren over hun rechten.

Bron: https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang–en/index.htm

De Modern Slavery Act heeft al veel in gang gezet…

Uit ons engagement-programma komt duidelijk naar voren dat de Modern Slavery Act van 2015 ondernemingen heeft
gestimuleerd om het risico van moderne slavernij voor de bedrijfsactiviteiten aan te pakken. De wet heeft het onderwerp moderne slavernij ook op de agenda van de bedrijfsbesturen en het hogere management gezet.

Daarnaast reageerden bedrijven positief op onze aandacht voor dit onderwerp. Zij willen graag horen hoe beleggers
over dit onderwerp denken. Ondernemingen die wij hebben gesproken waarderen de stem van beleggers op dit onderwerp en vinden dat zij niet genoeg van zich laten horen over het onderwerp moderne slavernij.

…maar de uitvoering kan beter

Veel bedrijfsverklaringen en rapporten over moderne slavernij bevatten tot onze teleurstelling onvoldoende concrete informatie over de risico’s en wat er wordt gedaan om deze risico’s aan te pakken.

Net als bij de Californische wet ligt de nadruk bij de Britse variant op informatieverschaffing en minder op actie en de normen voor een reactie op gevallen van moderne slavernij. Ook worden er geen minimale kwaliteitseisen aan de rapportages gesteld. In de praktijk heeft dat geleid tot een zeer uiteenlopende standaard voor verklaringen over moderne slavernij. Uit onze contacten met bedrijven blijkt bovendien dat ondernemingen vooral ook niet te veel over het risico van moderne slavernij willen prijsgeven. Ze zijn bang voor reputatieschade als er in hun eigen bedrijf een geval van moderne slavernij aan het licht komt.

Een sterke wet- en regelgeving zou moeten voorzien in een graadmeter (‘benchmark’) voor het beheersen van
de risico’s van moderne slavernij, naast financiële boetes als de regelgeving niet wordt nageleefd. In de voorhoede wordt er nu al actie ondernomen, maar er is krachtiger regelgeving nodig om ook de rest van de markt mee te krijgen en korte metten te maken met moderne slavernij in bedrijfsactiviteiten en -ketens.

Bedrijven reageren positief en enthousiast op onze aandacht voor dit onderwerp

Mensenhandel treft detailhandel in VK

In januari 2016 werd de eigenaar van Kozee Sleep, een Britse leverancier van meubels aan grote Britse merken als Next en John Lewis, veroordeeld voor mensenhandel. Arbeiders waren uit Hongarije naar het Verenigd Koninkrijk gehaald met de belofte van een goed loon, huisvesting en eten. In de praktijk kregen ze maar £ 10,00 per dag, woonden ze met soms wel 42 man in een huis met twee slaapkamers en werkten ze 10 à 16 uur per dag, vijf à zeven dagen per week.

In de hierop volgende contacten met Next heeft BMO Global Asset Management zeer nauwlettend de stappen gevolgd die de onderneming zet om arbeiders in de keten te beschermen tegen uitbuiting. Een belangrijk element is dat Next eigen lokale teams inzet om toezicht op fabrieken uit te oefenen en niet alleen vertrouwt op controles door derden. Deze extra controlelaag is in onze optiek best practice voor de bewaking van risico’s.

Moderne slavernij is een permanent probleem in de kleding- en retailsector. Ondanks de sterke systemen die het risico moeten tegengaan, kreeg Next hier toch mee te maken. Ondernemingen moeten voortdurend de effectiviteit van hun processen tegen moderne slavernij evalueren. Alleen op die manier kunnen ze nog onontdekte gevallen van moderne slavernij in de keten opsporen en elimineren.

Bron: https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findings/
Bron: https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang–en/index.htm

Conclusies

We staan achter de invoering van de Britse Modern Slavery Act in 2015 en vergelijkbare wetten in andere gebieden. Dergelijke regelgeving zet ondernemingen er toe aan om met dit probleem aan de slag te gaam. Wel bestaat er een risico dat de nadruk op informatieverschaffing een afvinkmentaliteit in de hand werkt En dat een onderneming denkt dat er aan het achterliggende probleem niets hoeft te gebeuren. Onze rol als belegger is om ondernemingen verantwoordelijkheid te laten nemen voor de toezeggingen die ze doen. En om ze te stimuleren om verder te gaan dan het verschaffen van informatie alleen. Om sterker beleid in te voeren dat het risico op moderne slavernij verkleint.

Meer gerelateerde artikelen
No posts matching your criteria
VIEW MORE