Pensioenakkoord

Aantrekkelijkheid beleggingscategorieën
December 2020

Jitzes Noorman

Portfolio Manager & Delegated CIO

LEARN MORE ABOUT THE AUTHOR
Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Welke beleggingscategorieën worden aantrekkelijker door het pensioenakkoord en welke juist minder aantrekkelijk? In deze marktvisie laten wij dit kort zien aan de hand van vijf perspectieven die wij relevant achten:

  • Regulatoir risico versus marktrisico
  • Liquiditeit
  • Rendement
  • Reëel karakter
  • Absoluut return karakter van de categorieën

 

Een totaalscore is achterwege gelaten, omdat elk pensioenfonds andere gewichten zal toekennen aan de verschillende invalshoeken.

Deze ‘art and science’ exercitie betreft een relatieve analyse, waarbij alleen de verschillen tussen twee regimes worden beoordeeld. Dat hedge funds bijvoorbeeld relatief aantrekkelijker lijken te worden, laat onverlet dat menig pensioenfonds nog steeds vanuit een absoluut perspectief negatief oordeelt over deze categorie, bijvoorbeeld vanwege hoge kosten, reputatierisico en complexiteit.

Overigens is het nog wachten op meer details over de methodiek van het ‘projectierendement’. Meer informatie zal nieuwe inzichten wat betreft de relatieve aantrekkelijkheid van beleggingscategorieën aan het licht kunnen brengen.

Belangrijkste risico’s

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren.

Het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen. Investeerders dienen niet over te gaan tot het beleggen in financiële instrumenten indien zij niet bereid zijn om de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan te accepteren.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Ontvang uw gewenste BMO GAM updates

Related articles

No posts matching your criteria